NATIONAL ANTHEM


Jana-gana-mana adhinayaka jaya he, Bharat bhagya vidhata
Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkala, Banga,
Vindhya, Himanchal, Yamuna, Ganga,
Uchhala Jaladhi Taranga
Tava Shubh name jage,
Tava Shubh ashisha mange
Gahe tava jaya gatha,
Jana-gana mangal dayak jaya he,
Bharat bhagya vidhata
Jaya he! jaya he! jaya he!
Jaya, Jaya, Jaya, Jaya he!